Op woensdag 26 oktober 2016 houdt de VWZ een extra ALV. Op de agenda staan twee onderwerpen. De geslonken financiële reserves ten gevolge van de beroepsprocedure tegen het Tracébesluit en het plan om een afvalpark aan te leggen.

In dit bericht willen we inzage geven in wat er in 2016 tot nu toe is gebeurd met de plannen voor het Zuidasdok.  Op 18 maart 2016 heeft de Minister van Infrastructuur en Milieu het Tracébesluit Zuidasdok genomen. De commissie geluid van de VWZ die al jaren actief is op dit dossier had in 2015  zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbesluit. De commissie geluid vond dat er in het definitieve Tracébesluit  nog te weinig rekening werd gehouden met de belangen van de bewoners. We hebben daarom als vereniging besloten om aan een advocaat en een geluidsexpert te vragen naar het besluit te kijken. Het antwoord van zowel de geluidsexpert als de advocaat was dat zij mogelijkheden zagen voor een succesvol beroep. VWZ is daarom tegen het Tracébesluit in beroep gegaan bij de Raad van State. Het beroepsschrift vind je hier. De Minister heeft op dit beroepsschrift gereageerd middels een verweerschrift. De pagina’s die in het verweerschrift van de Minister gaan over ons beroep vind je hier. Naar aanleiding van het beroep dat de VWZ heeft ingesteld heeft de Minister extra onderzoek laten uitvoeren naar het geluid van de A10 ter hoogte van de woonboten. De conclusie van dat onderzoek is dat er sprake is van duidelijke hinder ten gevolge van passages van zware voertuigen. De projectorganisatie heeft naar aanleiding van het beroepschrift en naar aanleiding van het geluidsonderzoek ook aan TNO gevraagd welke maatregelen mogelijk zijn om geluid van de bruggen van de A10 verder te verminderen. deze twee rapporten van TNO staan hier en hier.

In de komende periode moeten er nog meer kosten worden gemaakt. Onze advocaat zal nog een pleitnota moeten opstellen en er is nog een zitting bij de Raad van State. daar zullen ook nog kosten aan verbonden zijn. Al met al is er dus veel geld uitgegeven aan advocaat en geluidsexpert. een overzicht van de kosten die in 2015 en 2016 aan deze zaak zijn besteed staan hier.

Dankzij het feit dat de bewoners massaal in het voortraject zienswijzen hebben ingediend en er een beroep is ingesteld zien we wel dat de Minister onze kant op beweegt. Er worden al maatregelen getroffen die de nieuwe brug aanzienlijk stiller zullen maken. Zonder de inspanning van de bewoners en zonder het beroepschrift was dit zeker niet gebeurd. We zijn echter nog niet tevreden. Ondanks dat de Minister onze richting op schuift hebben we bij het verweerschrift en de onderzoeken van TNO nog wel opmerkingen gemaakt. Zo werd er bijvoorbeeld gemeten tijdens noordoosten wind. De dominante windrichting in Nederland is echter zuidwest. Zoals ook al in het TNO rapport staat is de werkelijke geluidsoverlast bij zuidwesten wind naar verwachting hoger. We hebben als VWZ nog een hele waslijst aan opmerkingen bij het verweerschrift van de Minister.

We hopen jullie woensdag 26 oktober te treffen in de kantine van Arsenal om verder te praten over dit onderwerp.