Verslag bijeenkomst Sluiswachters over bediening sluis op afstand                                    25-05-2016

Rob, de sluiswachter die ook bij de ALV aanwezig was, opent de bijeenkomst en geeft het woord aan Erik, de teamleider van Rob.

Achtergrond

Erik begint met een toelichting op het besluit om alle bruggen en sluizen in Amsterdam centraal te bedienen. In 2007 heeft de gemeente aan Waternet gevraagd om na te denken hoe het best omgegaan kan worden met de toenemende drukte op het water. Waternet heeft daarop een advies en plan geschreven om over te gaan op centrale bediening. Er is een proef geweest met een andere (rustigere) sluis. Deze proef is bijzonder goed verlopen.  In 2010 is een raadsbesluit geweest, waarin Waternet de opdracht heeft gekregen dit plan uit te voeren.  De reden is zowel bezuinigingen als betere doorstroom van de boten. Na de Nieuwe Meersluis liggen 12 bruggen die nu nog geopend moeten worden door de sluis/brugwachters. Hiertoe wordt er nu nog achter de boten aangefietst. Al deze punten worden aangesloten op het COB, Centraal Object Bediening. De bediening van alle sluizen en bruggen gaat dan centraal.  Hiermee gaat het aantal brug/sluiswachters van 109 naar 50. Er wordt niemand gedwongen ontslagen, de krimp zal via natuurlijk verloop worden bereikt. De uitstroom van sluiswachters gaat sneller dan verwacht, om dit gat op te vangen zullen uitzendkrachten worden ingezet.

De Plannen

De planning is om de sluis in het vierde kwartaal van 2016 aan te sluiten op het COB. Op dagen dat Waternet voorziet dat het druk wordt, zal op de sluis wel een sluiswachter aanwezig zijn of stewards om het waterverkeer te begeleiden. Waternet gebruikt hiervoor onder andere de evenementenkalender van de gemeente.

De aanwezigen maken zich erg zorgen over de plannen om de sluis onbemand en op afstand te bedienen. De mening is dat de sluiswachters ook een preventieve werking hebben, direct mensen op gedrag kunnen aanspreken en bij incidenten de juiste stappen kunnen zetten en de autoriteiten waar nodig te alarmeren. Ook de sluiswachters zijn deze mening toegedaan.

In de nieuwe situatie moet alle vaart zich melden via een telefoonnummer, beroepsvaart kan dat via de marifoon doen, waarna tot bediening zal worden overgegaan. Het cameratoezicht treedt in werking pas ná melding. Er is dus geen continu monitoring. Dit is overigens technisch wel mogelijk en kan worden ingezet indien nodig.  Er is niet voorzien in een meldknop, alleen een telefoonnummer. Dit leidt tot de vraag hoe kanoërs zich kunnen melden bij de sluit, op dit moment wordt door verschillende kanoverenigingen gebruikt gemaakt van de sluis voor een trainingsronde.

Waternet evalueert de plannen, dit is een continu proces. Zo zal ook de nieuwe situatie nauwlettend gevolgd worden.

Na de aansluiting op het COB zal de Sluislocatie ingericht worden om als back-up locatie te kunnen functioneren voor de centrale bedieningslocatie op de Korte Oudekerkerdijk . Hiertoe zal een deel aan het bestaande gebouw worden gebouwd. Het idee is om aan de stadskant van de sluis een gebouw van ongeveer 5 meter lang aan te bouwen, hiervoor moet voor één boom een kapvergunning worden aangevraagd.

Ook de plannen van Zuidasdok spelen een rol, de huidige brugbediening vanuit de brughuizen  (van Rijkswaterstaat) zal verhuizen naar de sluiswachterspost. Daarna kan pas aanvang worden gemaakt met het vervangen van de huidige weg/brugdelen.

De oude sluishuisjes zullen gewoon blijven bestaan, net als nu.

Het gebruik van de megafoon in de toekomst zal ook op afstand gericht zijn op de sluis, dit gaat in samenwerking met KPN. Er wordt terughoudend omgegaan met het gebruik, zeker ’s nachts.

Ook de toiletten onder het gebouw, die eigendom zijn en in beheer van de gemeente, blijven bestaan, daarbij wordt wel opgemerkt dat twee toiletten te weinig is, dit zal echter apart bij de gemeente moeten worden aangegeven.

De informatiefunctie van de sluiswachter gaat verloren. Er wordt wel nagedacht over hoe dit in de toekomst kan worden ingevuld, bijvoorbeeld een ‘vaar’ app.

De buurt zal zelf actie moeten gaan ondernemen bij onregelmatigheden, dit was niet de verantwoordelijkheid van Waternet, maar de sluiswachters deden op eigen beweging wel actief aan monitoring en handhaving .

Er worden nog een aantal algemene problemen aangekaart, die nu ook al bestaan, zoals bijvoorbeeld het niet uitzetten van de motor wanneer er gewacht moet worden, het te hard aan komen varen, en algemene regelborden. Borden op het water vallen onder Nautisch beheer, onderdeel van Waternet, borden op de kant vallen onder de gemeente, echter de aanwezige leidinggevende vindt dat wij als buurtbewoners geen last moeten hebben van verschillende loketten en biedt aan om te helpen. Zo zou er een “sluis dicht, motor af” bord kunnen komen, of een bord “u bent in zicht van de sluiswachter, matig uw snelheid” etc.

Acties

Er zijn behoorlijk wat ideeën, zorgen, uitzoekpunten uit de bijeenkomst gekomen. Hiertoe zal een plan gemaakt worden om te zorgen dat al deze punten bij de juiste mensen terechtkomen (Waternet, wethouder, buurtregisseur etc.)

Waar kan de buurt terecht met vragen over borden:

Waar komt het nieuw te plaatsen bord met het telefoonnummer om je te melden?

Waar kunnen we een bord plaatsen waaruit blijkt dat de sluiswachter (ook op afstand) je kan zien (ook goed belmoment) dit koppelen aan niet harder gaan varen om de sluis ‘te halen’?

Waar kan de buurt terecht wanneer er incidenten zijn (naast 112)?

Waar kan de buurt terecht wanneer de sluis onbemand is, maar ingeschat wordt dat er bemanning moet zijn. Er is een noodnummer (ook op bord meldnummer)?

Is er een protocol voor de inzet van fysieke aanwezigheid van sluiswachter, dus niet alleen evenementen, maar ook drukte met bepaalde grens?

Welke rollen zijn er te onderscheiden en wie is er verantwoordelijk: handhaving, openbare orde, preventie. Rol Waternet, Gemeente (wethouder), politie, etc. en waar borden plaatsen, water en wal etc?

Langer bestaande problemen:

Toezicht en handhaving: Overlast van boten: te hard varen, luide muziek, wildplassers in de omgeving van de sluis. Er wordt te weinig geklaagd.

Waternet heeft aangeboden om bij toekomstige sessies met de gemeente aan te schuiven. Daar zal dankbaar gebruik van gemaakt worden.