Voor het plan Schinkelkwartier – grofweg het gebied tussen de Schinkel en Nieuw-Sloten – worden ambitieuze plannen voor 11.000 nieuwe woningen voorbereid. Maar als daar 20.000 mensen komen te wonen dan moeten zij ook goed naar en van huis kunnen reizen. Hoe dit zou kunnen, daar ging het gesprek woensdag 27 februari over tussen het projectteam en een aantal buurtbewoners en VWZ.

De projectgroep van de gemeente heeft een studie gedaan naar mogelijkheden, kosten en opbrengsten van het hele project en heeft dat voorgelegd aan de gemeenteraad. De studie is positief genoeg, ook als alle kosten voor de brug, voor compensatie van eventueel te verplaatsen woonboten en dergelijke zaken worden meegenomen. De raad heeft de projectgroep nu dus opdracht gegeven om de verschillende scenario’s verder uit te werken met meer details, zodat de raad keuzes kan maken. Rond de zomervakantie moet de volgende stap gezet kunnen worden. Naar verwachting zal de brug, als deze goedgekeurd wordt en door alle formele procedures gesleept wordt, vanaf 2024 gebouwd kunnen gaan worden. Dat lijkt nog ver weg, maar laten we zorgen dat er zo snel mogelijk duidelijkheid komt en vooral dat er betere alternatieven in gebruik worden genomen.

Uitgangspunt voor het project is een goede ov-verbinding tussen het nieuwe Schinkelkwartier en de rest van de stad. In de plannen die nu voorliggen lijkt dit alleen te kunnen met een 22 meter brede brug voor tram en fietsers over de Schinkel. Opties zijn tussen Vlietstraat en de Rijnsburgerweg en in het verlengde van de Laan der Hesperiden over de Schinkeleilanden richting Generaal Vetterstraat. Naar de plannen voor het doortrekken van de Noord-Zuidlijn naar Schiphol met een mogelijke halte bij het plangebied wordt wel gekeken, maar vallen nu buiten de projectopdracht. Dit heeft alles te maken met welk concept voor het openbaar vervoer men hanteert: het spinnenweb-model waarbij vanuit alle stadsdelen rechtstreekse lijnen naar het centrum voeren, of het visgraat-model waarbij vanuit de stadsdelen korte lijnen naar een beperkt aantal rechtstreekse lijnen voeren. De Stadsregio Amsterdam is vorig jaar definitief akkoord gegaan met het visgraat-model, de verantwoordelijk wethouder Van Doorninck lijkt nog te willen vasthouden aan het spinnenweb-model. Vandaar de wens voor een extra brug over de Schinkel.

Ondanks de enorm verstrekkende gevolgen voor onze buurt hebben we een goed inhoudelijk gesprek kunnen voeren over de gemaakte keuzes, opties en alternatieven. Ook de raakvlakken met Plan Verdi en de gevolgen voor de buurt van het Zuidasdok zijn aan de orde geweest. Uitgebreid hebben we stil gestaan bij de wel erg voor de hand liggende optie om het sneltram-station Henk Sneevlietweg te verplaatsen richting het huidige afvaldepot, zodat dit station meer centraal in nieuwe gebied komt te liggen. Ook als de Noord- Zuidlijn doorgetrokken wordt naar Schiphol, dan zal ter hoogte van de Johan Huizingalaan (bij het IBM kantoor) een station worden aangelegd. Hiermee zou met relatief weinig kosten en nog belangrijker zonder onherstelbare schade aan de natuur, historisch landschap en onze leefomgeving een goede openbaar vervoersverbinding gerealiseerd kunnen worden. Maar deze optie ligt buiten de projectopdracht en is afhankelijk van de politieke keuze: houdt men vast aan het inmiddels gekozen visgraatmodel of valt men terug op het oude spinnenwebmodel.

Wat gaat er verder gebeuren: tijdens algemene ledenvergadering van VWZ, 14 maart aanstaande meer informatie en ook discussie. Later eind maart een vervolgafspraak met het projectteam waarin we duidelijk onze grenzen en randvoorwaarden zullen aangeven. In de tussentijd is er ook nog overleg tussen de gemeente en de bedrijven in het gebied, er zijn tenslotte nog meer belanghebbenden. Hiervoor zijn wij ook uitgenodigd. Voor de zomer zal het projectplan ter besluitvorming aan de wethouder worden voorgelegd.

Tenslotte: met een tekenboekje onder de arm maakte Rembrandt veel tochten in en om Amsterdam. Midden zeventiende eeuw legde hij zo dagelijkse tafereeltjes vast, stadsgezichten en landschappen. Veel van wat Rembrandt zag is er niet meer, ingehaald door de tijd. Maar gek genoeg, het zicht op de Schinkel bij de Nieuwe Meer is na meer dan 350 jaar nog steeds goed herkenbaar. Het zou toch eeuwig zonde zijn als dit historisch landschap voor altijd verpest wordt.

Meer informatie over het Schinkelkwartier:
https://www.amsterdam.nl/actueel/nieuws/schinkelkwartier/?utm_source=nieuwsbrief&utm_medium=e-mail&utm_term=20190228&utm_content=link_ID0EAODI&utm_campaign=Nieuwsbrief%20Amsterdam%2028%20februari%202019%2c%20editie%20Zuid