Verslag bijzondere ALV, 26 oktober 2016

Aanwezig: bestuur (Henk Vermaat, Eric Eldering, Bert Nubé, Roland Postma, Jan te Riele, Wyard Kolmer, Renate Schoenmaker) en ca zestig leden (helaas geen presentielijst beschikbaar).

 

Extra bijdrage 2016, contributieverhoging 2017!

Aanleiding:

In de afgelopen jaren is, door zorgvuldig financieel beheer, een mooie financiële reserve opgebouwd [van €15.000]. De VWZ heeft, met goedkeuring van de leden, een advocaat ingehuurd om ons bij te staan in een beroepszaak om te zorgen dat de realisatie van de Zuidasdok de buurt zo min mogelijk geluidsoverlast gaat geven. Inmiddels is daardoor de bodem van onze financiële reserves inzicht. Omdat we niet willen dat we op het laatste moment geld tekort komen, vragen we onze leden een extra donatie voor 2016. Met een beetje extra financiële ruimte geven we onze advocaat de mogelijkheid om tijdens of na de zitting zich extra in te zetten voor onze zaak.

Besluit:

 • De ALV is akkoord met het voorstel voor een extra bijdrage 2016 van €15. Hierbij wordt door de aanwezige leden opgemerkt dat dit voorstel eerder als een minimum zou moeten worden gezien en dat een hogere bijdrage welkom is.
 • De ALV is unaniem akkoord met het voorstel om met ingang van 2017 de jaarlijkse contributie te verhogen naar €25. Hier wordt opgemerkt dat de contributie jaren achtereen gelijk is gebleven en dat deze verhoging zeker gerechtvaardigd is.

Verder wordt een oproep gedaan om naar de zitting van 15 of 16 december te komen, betrokkenheid van de buurt kan meehelpen in de besluitvorming

Vuilnisophalen

Achtergrond

Nu wordt de vuilnis bij ons in de buurt nog twee keer per week opgehaald. Ten opzichte van andere delen van Amsterdam Zuid een relatieve luxe. Zowel door de gemeente als door bewoners wordt al over alternatieven gedacht die beter zijn voor het milieu en/of kosteneffectiever zijn.

Er wordt nu concreet aan twee alternatieven gedacht:

 1. Ondergrondse vuilcontainers

Op minimaal twee locaties (IJsbaanpad/Jachthavenweg en Jaagpad) worden ondergrondse containers ingegraven voor glas, papier, restafval en indien mogelijk plastic.

 1. Vuilcontainers (kliko’s)

Per woonboot wordt een kliko (240 liter) ter beschikking gesteld voor restafval. Deze worden wekelijks geleegd.  Glas, papier en plastic moet apart in de reeds aanwezige containers gedeponeerd worden.

Voor het grofvuil verandert er iets, daar kan voor worden gebeld.

Naar aanleiding van de toelichting van Addie Weenk zijn de meningen nog verdeeld: de kliko wordt aan het Jaagpad en aan de Jachthavenweg positief gewaardeerd terwijl voor de steigers aan het IJsbaanpad de kliko juist als minst aantrekkelijk wordt gezien. Ten aanzien van de ondergrondse containers geldt voor de direct omwonenden het grote bezwaar van zwerfvuil rond de containers. Duidelijk is dat één uniforme aanpak lastig is. Op basis van de discussie werkt Addie een aantal scenario’s uit. Deze worden binnenkort op de website geplaatst.

 

Besluit:

Zodra de scenario’s op de website staan wordt dmv een poll de stemming in de buurt gepeild. Deze uitslag wordt dan gedeeld met de Dienst Afvalinzameling. De uiteindelijke besluitvorming is verantwoordelijkheid van de gemeente.

WNTTK

 1. Locatieprofielen: gemeente heeft per stadsdeel evenementenlocaties aangewezen, voor elke locatie wordt nu een profiel vastgesteld mbt grootschalige evenementen en geluidsoverlast. Hiervoor is een begin augustus een overleg geweest in het Olympisch Stadion, het profiel voor onze buurt is nog niet bekend. Naar aanleiding hiervan zal de nieuw gevormde commissie geluidsoverlast (Roland, Renate, Leone, Mark en Ruud) verder actie ondernemen.
 2. Aso woningen: de gedachten van de gemeente voor een locatie gaan nog steeds uit naar het terrein bij het Witte Huis/Frans Otten Stadion. Deze organisaties zijn direct belanghebbend en hebben reeds aangegeven zich hiertegen te gaan verzetten. VWZ zal deze acties steunen.
 3. Doortrekken van het fietspad vanaf de Laan de Hesperiden (Olympisch Stadion) richting Spijttellaantje: dit idee blijft inderdaad hardnekkig terugkomen.
  Bert doet een oproep om vast per mail te reageren op deze plannen, hij zal deze gebundeld aan de gemeente doen toekomen. Zodra meer bekend zal de hierover informatie op de website komen en zal VWZ passende actie ondernemen.
 4. Stichting met de lange naam bestaat nog steeds, deze rechtspersoon tbv VWZ kan indien nodig nog altijd ingezet worden bij juridische procedures.
 5. Bomen Jaagpad: aangedrongen wordt door de ALV op een meer proactief beheer van de bomen waarbij geleidelijk vervangen voorop moet staan ipv een totale kap als het dan uiteindelijk niet anders kan.
 6. Tennispark JOY/Jaagpad: door verbreding van de A10 zal het tennispark ca 7 meter opschuiven in noordoostelijke richting, dit zal ten koste gaan van een deel van de bestaande bomenrij tussen het tennispark en de voormalige Simplex-fietsenfabriek (waar nu bedrijven in gevestigd zijn zoals Ogilvy). Op het talud zullen de bomen gaan verdwijnen en zal het steil worden afgewerkt; wel zal het geluidsscherm verder worden doorgetrokken.
 7. De vergunning voor de bouw van het hotel op het ANWB-terrein is erdoor, er kan begonnen worden met de bouw.

Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter de vergadering.