Veiligheid in de buurt, oprukkende bouwwoede en feestgedruis in de buurt: graag legt het bestuur van de VWZ verantwoording af over wat we gedaan hebben in 2017 en wat de plan zijn voor 2018. De Algemene Ledenvergadering vindt evenals voorgaande jaren plaats in Hotel Jansen, Valschermkade 19, 20:00-21:30 uur.

De agenda ziet er alsvolgt uit:

  1. Opening en vaststellen agenda
  2. WAAKS! Joost Ostendorf (hoe werkt het, do’s and don’ts, aanmelden, wat levert het op)
  3. Vaststellen verslag ALV maart 2017 (bijgaand)
  4. Terugblik 2017: Zuidasdok, Welstand op het Water, Precario, Stand van zaken ondergrondse vuilcontainers
  5. Financiën 2017
  6. Vooruitblik 2018: Verdi, Zuidasdok,  Evenementenbeleid Amsterdam
  7. Bestuurssamenstelling 2018
  8. Rondvraag en sluiting

NB: en als er uitslagen van de zinderende gemeenteraadsverkiezingen dan worden deze natuurlijk terstond gedeeld!