De uitkomst van de buurtpeiling over vuilnisophalen was duidelijk: ondergrondse containers worden beter gewaardeerd dan rolcontainers. De mate van enthousiasme kan sterk verschillen. Veel genoemde zorgen en aandachtspunten zijn: zwerfvuil bij de ondergrondse containers, rolcontainers zijn ideaal voor tuinafval, rolcontainers verstoppen de steigers, wanneer komen er verzamelcontainers voor plastic. Meer informatie over de uitkomst van de buurtpeiling staat in de VWZ-nieuwsbrief van december.

Met deze uitkomst is 8 december door VWZ met de gemeente overlegd over het vervolg. Het resultaat is alsvolgt:

  • Op drie locaties komen ondergrondse containers; (IJsbaanpad/Jachthavenweg, Jaagpad/Valschermkade, Jaagpad/Aalsmeerweg);
  • Op de eerste twee genoemde locaties komen containers voor plastic afval;
  • Deze twee locaties worden ook geschikt gemaakt voor tuinafval;
  • Met de gemeente wordt ook gekeken of naar de mogelijkheid voor composteren van GFT-afval (‘wormenhotels’).

In verband met besluitvorming en planning wordt uiteindelijke realisatie in het derde kwartaal 2017 verwacht.

Inmiddels hebben buurtgenoten zich al gemeld als vrijwilliger om de brengparkjes, zoals ze liefkozend genoemd worden, te beheren en te zorgen dat zwerfvuil tijdig wordt aangepakt (en meegenomen).